60 backlink dofollow từ Social Bookmarking

24 Nofollow Social Bookmarking Websites:

1 www.slashdot.org - Google PageRank: 9 - Alexa: 1,286

2 www.digg.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 106 ;

3 www.delicious.org - Google PageRank: 8 - Alexa: 382 ;

4 www.mister-wong.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 3,377 ;

5 www.diigo.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 2,116 ;

6 www.blinklist.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 4,109 ;

7 www.bibsonomy.org - Google PageRank: 7 - Alexa: 5,714 ;

8 www.2collab.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 32,238

9 www.jumptags.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 1,671 ;

10 www.faves.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 4,416 ;

11 www.simpy.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 9,763 ;

12 www.netvouz.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 22,557 ;

13 www.url.org - Google PageRank: 5 - Alexa: 5,907 ;

14 www.dropjack.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 8,061 ;

15 www.clipclip.org - Google PageRank: 5 - Alexa: 16,192 ;

16 www.bookmarks.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 38,856 ;

17 www.linkarena.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 8,385 ;

18 www.getboo.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 22,014 ;

19 www.dnhour.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 44,096 ;

20 www.groxx.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 116,017 ;

21 www.humsurfer.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 1,650;

22 www.newscola.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 16,355;

23 www.pr4links.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 32,119 ;

24 www.wirefan.com - Google PageRank: 0 - Alexa: 8,035 ;

60 backlink dofollow

36 Dofollow Social Bookmarking Websites:

§ www.slashdot.org - Google PageRank: 9 - Alexa: 1,286 - "do follow" trong các bài viết;

§ www.reddit.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 360 ;

§ www.mixx.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 631 ;

§ www.folkd.com - Google PageRank: 8 - Alexa: 1,441 ;

§ www.propeller.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 1,792 ;

§ www.metafilter.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 2,068 ;

§ www.wikio.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 2,709 ;

§ www.current.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 3,470 ;

§ www.connotea.org - Google PageRank: 7 - Alexa: 5,364;

§ www.tipd.com - Google PageRank: 7 - Alexa: 15,423 ;

§ www.dzone.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 2,625 ;

§ www.clipmarks.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 3,162 ;

§ www.sphinn.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 6,553 ;

§ www.buddymarks.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 8,257 ;

§ www.kirtsy.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 10,991 ;

§ www.kwoff.com - Google PageRank: 6 - Alexa: 16,033 ;

§ www.buzzflash.net - Google PageRank: 6 - Alexa: 17,073 ;

§ www.spotback.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 7,554 ;

§ www.linkatopia.com - Google PageRank: 5 - Alexa: 48,299 ;

§ www.ngopost.org - Google PageRank: 5 - Alexa: 63,813 ;

§ www.smallbusinessbrief.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 10,866 ;

§ www.quadriot.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 12,915 ;

§ www.rambhai.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 12,940 ;

§ www.postonfire.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 14,121;

§ www.blurpalicious.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 14,591 ;

§ www.blogmarks.net - Google PageRank: 4 - Alexa: 23,267 ;

§ www.memfrag.com - Google PageRank: 4 - Alexa: 29,776 ;

§ www.momshare.net - Google PageRank: 4 - Alexa: 229,500 ;

§ www.socialogs.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 10,638 ;

§ www.totalpad.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 21,057 ;

§ www.plugim.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 27,967 ;

§ www.sweepsgoat.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 30,058 ;

§ www.sturvs.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 70,881 ;

§ www.overflowlegal.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 131,219 ;

§ www.binarylaw.com - Google PageRank: 3 - Alexa: 146,989 ;

§ www.top-travel-articles.info - Google PageRank: 3 - Alexa: 607,198 ;

Công ty thiết kế website tại tphcm chuyên thiet ke web gia re - Sưu tầm