Google Maps cập nhật các yếu tố xếp hạng mới cho Local SEO

Một số điểm nổi bật rõ ràng:
  • Bất kỳ đoạn mô tả phải đủ dài, KHÔNG được quá ngắn
  • Các danh mục (Categories) nên là loại cụ thể hơn và KHÔNG bao quát, thể loại nói chung
  • Nếu doang nghiệp có nhiều vị trí thì chọn nhiều ngành nghề và nhất quán giữa các vị trí.
  • Hai hay nhiều nhãn hiệu tại cùng một vị trí phải chọn một tên.
  • Nếu phòng ban khác nhau là có trang riêng của họ, họ phải có danh mục ngành nghề là duy nhất.
  • Trang thông tin, trong thực tiễn đa vị trí nên có tên của họ chỉ và không phải là tên của thông tin ngành nghề
  • Solo Các học viên chỉ có thể sử dụng các định dạng của Thực hành: Học viên
  • Văn phòng ảo là không được phép, trừ khi nhân viên. (Nếu họ có đủ nhân viên sau đó họ không ảo được họ?